Głogów Małopolski: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Numer ogłoszenia: 12206 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim , ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 8517227, faks 17 8517227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.glogow-mlp.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.zs.glogow-mlp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju produktów spożywczych. Cały asortyment został podzielony na grupy produktów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.11.10.00-9, 15.13.11.30-5, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6, 15.22.10.00-3, 15.22.00.00-6, 15.24.18.00-7, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3, 15.81.00.00-9, 15.85.10.00-8, 15.80.00.00-6, 15.89.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Formularz cenowy dla danej części, na którą wykonawca składa ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zs.glogow-mlp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Głogowie Młp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pokój nr 2- sekretariat, 36-060 Głogów Młp. w godzinach pracy sekretariatu...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół w Głogowie Młp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pokój nr 2- sekretariat, 36-060 Głogów Młp. w godzinach pracy od 7.00 do 15.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: mięso wieprzowe, wołowe i przetwory mięsne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżego mięsa wołowego, wieprzowego oraz przetworów mięsnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.11.10.00-9, 15.13.11.30-5, 15.11.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso drobiowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżego mięsa drobiowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ryby mrożone.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb mrożonych i produktów mrożonych z ryb.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.22.00.00-6, 15.24.18.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nabiał i jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału m.in. masła, mleka, śmietany, produktów serowarskich, produktów mleczarskich.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pieczywo i wyroby cukiernicze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju świeżego pieczywa i wyrobów piekarskich i cukierniczych np. drożdżówki, pączki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wyroby garmażeryjne - produkty mączne świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby garmażeryjne - produkty mączne świeże.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.85.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Produkty spożywcze różne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju produktów: przyprawy ziołowe, cukier, mąka, makaron, sól, ryż, batoniki czekoladowe itp..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju mrożonych warzyw i owoców.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.60.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Oferty należy złożyć do dnia 27.01.2015 r. do godziny 9.00

download-97606 640
  Załączniki do pobrania

 

 

facebook biblioteka

Dziennik

for-fb-synergia-logo kopiowanie

 

Programy

eu flag-erasmus vect pos kopiowanie

alardlabio-778x300

 logo szkola z klasa poziome transparent
eduscience


swiss contribution


przechwytywanie

Polecane strony

bip1

 

 um

mgdk

baner zg

 

 

 men

oke

 cke

 kuratorium

 wyszynski

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj505
mod_vvisit_counterWczoraj613
mod_vvisit_counterTen miesiąc14225
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc9397

Aktualnie: gości 25 połączonych
Twoje IP: 3.231.217.107
 , 
Dzisaj jest: 30 Maj, 2023