Głogów Małopolski: Dostawa żywności – świeże warzywa i owoce – do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę

Dyrekcja Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów żywnościowych – świeżych warzyw i owoców do stołówki szkolnej.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust. 5 i 6 ustawy P.z.p.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji dostaw: od 1 listopada 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

Miejsce i termin składania ofert: 17 października 2014 roku do godz. 900                     w siedzibie Zamawiającego

Zespół Szkół w Głogowie Młp.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

36-060 Głogów Młp.

sala nr 2

Miejsce i termin otwarcia ofert: 17 października 2014 roku godz. 930                    w siedzibie Zamawiającego

Zespół Szkół w Głogowie Młp.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

36-060 Głogów Młp.

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty - załącznik Nr 1do SIWZ
 2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. – załącznik Nr 2
 3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 3
 4. Formularz cenowy załącznik nr 4.1
 5. Wzór umowy załącznik nr 5
 6. Oświadczenie z art. 24 ust.1 pkt.2
 

Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

36-060 Głogów Małopolski

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, STRESZCZENIA OCENY I PORÓWNYWANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Ogłoszonym w dniu 11 czerwca 2014 r. na stronie internetowej http://www.zs.glogow-mlp.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie http://www.portal.uzp.gov.pl (nr ogłoszenia 194964 - 2014; data zmieszczenia 10.06.2014).

Więcej…

 

   Dyrektor Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „dostawa żywności – warzywa i owoce – do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

Więcej…

 

Głogów Młp. dn. 12 czerwca 2014 r.

 

Pytania dotyczące przetargu nieograniczonego Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Numer ogłoszenia: 194964 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014

 

Więcej…

 

Głogów Małopolski: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Numer ogłoszenia: 194964 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim , ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 8517227, faks 17 8517227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.glogow-mlp.pl

Więcej…

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę
Dyrekcja Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów żywnościowych – świeżych warzyw i owoców do stołówki szkolnej.

Więcej…

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „dostawa żywności – warzywa i owoce – do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół w Głogowie Młp."

Więcej…

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę

Dyrekcja Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów żywnościowych – świeżych warzyw i owoców do stołówki szkolnej.

Więcej…

 

Głogów Młp. dn. 20 stycznia 2014 r.

ZS.2.27.271.2.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wynikach przeprowadzonego przetargu

 

   Dyrektor Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „dostawa żywności – warzywa i owoce – do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół w Głogowie Młp.

wybrano:   Ofertę nr 3

złożoną przez: CENTRUM PLUS SP. Z O.O. 36-100 Kolbuszowa ul. Towarowa 4

Cena brutto wybranej oferty: 22.098,54 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych   54/100).

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:

 1. 1.Oferta Nr1 Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Rzeszowie 35-065 Rzeszów ul. 8-go Marca 3: liczba punktów – 95,43
 2. 2.Oferta Nr 5 PPUH GAMA Marek Gancarz 36-002 Jasionka, Stobierna 273: liczba punktów - 92,83

Oferty odrzucone:

 1. 1.Oferta Nr 2 Hurtownia Wielobranżowa RAJSKA 35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 9 A

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz pkt 6 ww. ustawy zawiera błędy w obliczeniu ceny. Oferent w dniu 17.01.2014 r. pismem znak ZS.2.27.271.2.2014 został poproszony o wyjaśnienie dlaczego oferta w dwóch pozycjach zawiera rażąco niską cenę. W odpowiedzi na powyższe pismo przesłane faksem w dniu 20.01.2014 r., oferent poinformował, iż w złożonej ofercie cenowej pomylono w dwóch pozycjach ceny netto i brutto co jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 1. 2.Oferta Nr 4 Firma Handlowa SAD Zofia Drągowska-Gąsior 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283:

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy pzp który stanowi, iż treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Do zachowania zgodności z SIWZ Zamawiający wymagał wypełnienie formularza ofertowego (zał. Nr 1 do SIWZ), którego Oferent nie złożył.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.                                                                  

                                                                    

 

Planowane podpisanie umowy 27 stycznia 2014 r.

 

                                                                     Głogów Młp., dn. 27.01.2014 r.

 

Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

36-060 Głogów Małopolski

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, STRESZCZENIA OCENY I PORÓWNYWANIA OFERT

 

W trakcie przeprowadzonej kontroli Zamawiający stwierdził, że popełnił błąd w części Nr II mięso drobiowe, w związku z tym zawiadomienie przyjmuje prawidłowe brzmienie:

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Ogłoszonym w dniu 8 stycznia 2014 r. na stronie internetowej http://www.zs.glogow-mlp.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie http://www.portal.uzp.gov.pl (nr ogłoszenia 5288 - 2014; data zmieszczenia 7.01.2014).

Na podstawie artykułu: 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszych ofert ww. przedmiotu zamówienia – jako najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%), wybrano następujące oferty na poszczególne części:

 

Część I MIĘSO WIEPRZOWE, WOŁOWE I PRZETWORY MIĘSNE: „KARPATIA” Jolanta Krasoń 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46 (oferta Nr 6)

Wartość brutto oferty: 39.292,27 zł

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

 

Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:

 1. 1.Oferta Nr 9 WIDAMID Sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2 – liczba punktów 88,09
 2. 2.Oferta Nr 17 Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KABANOS” Sp. z o.o. 39-320 Przecław ul. Wenecka 20 : liczba punktów – 94,93

 

 Część II MIĘSO DROBIOWE: „KARPATIA” Jolanta Krasoń 35-233 Rzeszów ul. Lubelska 46 (oferta Nr 6)

Wartość brutto oferty: 25.808,69 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

 

Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:

 1. 1.Oferta Nr 9 WIDAMID Sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2 – liczba punktów 69,10

 

Oferta odrzucona:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „KABANOS” Sp. z o.o. 39-320 Przecław ul. Wenecka 20 (oferta Nr 17)

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędyw obliczeniu ceny. Oferent w poz. Nr 2 zmniejszył ilość, którą zamawiający przewidział w okresie od lutego do czerwca, co znacznie pomniejszyło wartość brutto oraz wartość ogółem co jest   równoznaczne z odrzuceniem oferty.

 

Część III RYBY MROŻONE: Hurtownia >>WIDAN<< - export – import – mgr inż. Danuta Malczyńska 37-700 Przemyśl ul. Jasińskiego 56 B (oferta Nr 5)

 

Wartość brutto oferty: 27.944,60 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

 

Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:

 1. 1.Oferta Nr 4 PH – U PRIMA Hurtownia Art. Spożywczych, Mrożonek i Lodów E. Bąk ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec: liczba punktów – 92,48
 2. 2.Oferta Nr 9 WIDAMID Sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2: liczba punktów – 93,83
 3. 3.Oferta Nr 15 IGLOTEX Kraków Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10a Filia Rzeszów 36-06 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662: liczba punktów – 91,16

 

Część IV NABIAŁ I JAJA: WIDAMID Sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2 (oferta Nr 9)

Wartość brutto oferty: 18.267,90 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

 

Wpłynęła jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Część V PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE: Piekarnia „MARZENIE” Cecylia Róg 36-071 Trzciana k. Rzeszowa (oferta Nr 10)

Wartość brutto oferty: 2066,58 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

 

Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:

 1. 1.Oferta Nr 1 „Młyn Malinie” Dziewit Sp. z o.o. 39-331 Chorzelów, Malinie 375 a: liczba punktów – 68,68
 2. 2.Oferta Nr 2 FPU „NATEX” Sylwia Graniczka 39-300 Mielec, Złotniki 308 A: liczba punktów – 76,82
 3. 3.Oferta Nr 16 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 36-060 Głogów Młp. ul. Joselewicza 1: liczba punktów – 85,68

 

Część VI WYROBY GARMAŻERYJNE – PRODUKTY MĄCZNE ŚWIEŻE: Firma ROMIKO Sc. Roman Kozak, Anna Krupa-Kozak 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 189 (oferta Nr 8)

Wartość brutto oferty: 35.637,01 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:

 1. 1.Oferta Nr 3 DR. Invest s.c. Damian Drupka, Rafał Kramarz 36-060 Głogów Młp. ul. Piłsudskiego 8: liczba punktów – 96,16
 2. 2.Oferta Nr 11 Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe Piotr Kusz 36-016 Chmielnik 332: liczba punktów – 93,63
 3. 3.Oferta Nr 18 ZIBI BAR „KASYNO II” Zbigniew Herbut 38-430 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 9: liczba punktów – 96,39

 

Odrzucono ofertę Nr 4 Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „PRIMA” Hurtownia Art. Spożywczych, Mrożonek i Lodów E. Bąk 39-300 Mielec ul. Głowackiego 27                        

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent zaproponował kwotę wyższą niż Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Część VII PRODUKTY SPOŻYWCZE RÓŻNE: POLADEX L. Zaborniak, M. Zaborniak Sp. j. 37-600 Lubaczów ul. Fryderyka Szopena 53 F (oferta Nr 14)

Wartość brutto oferty: 29.370,90 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:

 1. 1.Oferta Nr 7 ALMAX – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. 21-002 Jastków, Panieńszczyzna 21: liczba punktów – 96,57
 2. 2.Oferta Nr 12 Hurtownia Wielobranżowa RAJSKA 35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 9 A: liczba punktów – 89,06

 

Odrzucono ofertę Nr 13 Firmy Handlowej SAD Zofia Drągowska – Gąsior, 36-054 Rudna Wielka, Rudna Wielka 283

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 82 ust. 2 oraz 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent nie złożył formularza ofertowego (zał. Nr 1 do SIWZ) oraz zaproponował kwotę wyższą niż Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Część VIII MROŻONKI: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe PRIMA Hurtownia Art. Spożywczych, Mrożonek, Lodów E. Bąk ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec (oferta Nr 4)

Wartość brutto oferty: 13.626,90 zł

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.

Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:

 1. 1.Oferta Nr 5 Hurtownia >>WIDAN<< - export – import – mgr inż. Danuta Malczyńska ul. Jasińskiego 56 B, 37 – 700 Przemyśl: liczba punktów – 93,34
 2. 2.Oferta Nr 9 WIDAMID Sp. z o.o. 37-100 Łańcut ul. Składowa 2: liczba punktów – 86,42
 3. 3.Oferta Nr 15 IGLOTEX Kraków Sp. z o.o. 32-065 Krzeszowice ul. Daszyńskiego 10a Filia Rzeszów 36-06 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662: liczba punktów – 91,77

 

Przewidywany termin zawarcia  umowy:  27 stycznia 2014 r.

 

Żaden wykonawca nie został  wykluczony z postępowania.

3 oferty zostały odrzucone.  

 

Głogów Małopolski: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Numer ogłoszenia: 5288 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim , ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1,          36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 17 8517227, faks 17 8517227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.glogow-mlp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa żywności do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju produktów spożywczych. Cały asortyment został podzielony na grupy produktów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.11.10.00-9, 15.13.11.30-5, 15.11.30.00-3, 15.11.20.00-6, 15.22.10.00-3, 15.22.00.00-6, 15.24.18.00-7, 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3, 15.81.00.00-9, 15.85.10.00-8, 15.80.00.00-6, 15.89.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Formularz cenowy dla danej części, na którą wykonawca składa ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zs.glogow-mlp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Głogowie Młp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pokój nr 2- sekretariat, 36-060 Głogów Młp. w godzinach pracy sekretariatu..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół w Głogowie Młp. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pokój nr 2- sekretariat, 36-060 Głogów Młp. w godzinach pracy od 7.00 do 15.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: mięso wieprzowe, wołowe i przetwory mięsne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżego mięsa wołowego, wieprzowego oraz przetworów mięsnych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.11.00.00-2, 15.11.10.00-9, 15.13.11.30-5, 15.11.30.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso drobiowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa świeżego mięsa drobiowego..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.20.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ryby mrożone.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb mrożonych i produktów mrożonych z ryb..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.10.00-3, 15.22.00.00-6, 15.24.18.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Nabiał i jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału m.in. masła, mleka, śmietany, produktów serowarskich, produktów mleczarskich..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pieczywo i wyroby cukiernicze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju świeżego pieczywa i wyrobów piekarskich i cukierniczych np. drożdżówki, pączki..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wyroby garmażeryjne - produkty mączne świeże.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wyroby garmażeryjne - produkty mączne świeże.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.85.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Produkty spożywcze różne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju produktów: przyprawy ziołowe, cukier, mąka, makaron, sól, ryż, batoniki czekoladowe itp..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju mrożonych warzyw i owoców..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.60.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 17 stycznia 2014 roku do godz. 900

Więcej…

 

Głogów Małopolski: Dostawa żywności – świeże warzywa i owoce – do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę

Dyrekcja Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim zaprasza do złożenia oferty                        w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania                          o cenę na dostawę artykułów żywnościowych – świeżych warzyw i owoców do stołówki szkolnej.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust. 5 i 6 ustawy P.z.p.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji dostaw: od 1 lutego 2014 r. do 30 kwietnia2014 r.

Miejsce i termin składania ofert: 17 stycznia 2014 roku do godz. 1030                      w siedzibie Zamawiającego

Zespół Szkół w Głogowie Młp.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

36-060 Głogów Młp.

sala nr 2

Miejsce i termin otwarcia ofert: 17 stycznia 2014 roku do godz. 1100                    w siedzibie Zamawiającego

Zespół Szkół w Głogowie Młp.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

36-060 Głogów Młp.

Więcej…

 

Głogów Młp. dn. 23 października 2013 r.
ZS.2.27.271.7.2013

Z A W I A D O M I E N I E

o wynikach przeprowadzonego przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: „dostawa żywności – warzywa i owoce – do stołówki szkolnej dla Zespołu Szkół w Głogowie Młp."
wybrano : Ofertę nr 4
złożoną przez: CENTRUM PLUS SP. Z O.O. 36-100 Kolbuszowa ul. Towarowa 4
Cena brutto wybranej oferty: 19.527,15 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 15/100).
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt.
Informacja o pozostałych ważnych złożonych ofertach:
1. Oferta Nr1 Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska w Rzeszowie 35-065 Rzeszów ul. 8-go Marca 3: liczba punktów – 91,81
2. Oferta Nr 2 Hurtownia Wielobranżowa RAJSKA 35-210 Rzeszów ul. Baczyńskiego 9 A: liczba punktów – 93,19
3. Oferta Nr 3 Firma Handlowa SAD Zofia Drągowska-Gąsior 36-054 Mrowla, Rudna Wielka 283: liczba punktów – 85,04
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym.

otrzymują:

Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Rzeszowie ul. 8-go Marca 3
Hurtownia Wielobranżowa RAJSKA w Rzeszowie ul. Baczyńskiego 9 A
Firma Handlowa SAD Zofia Drągowska-Gąsior Rudna Wielka 283
CENTRUM PLUS Sp. z o.o. Kolbuszowa ul. Towarowa 4
a/a

 

Głogów Małopolski: Dostawa żywności – świeże warzywa i owoce – do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w trybie zapytanie o cenę

Dyrekcja Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów żywnościowych – świeżych warzyw i owoców do stołówki szkolnej.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust. 5 i 6 ustawy P.z.p.

Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji dostaw: od 1 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Miejsce i termin składania ofert: 23 października 2013 roku do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego

Zespół Szkół w Głogowie Młp.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

36-060 Głogów Młp.

sala nr 2

Miejsce i termin otwarcia ofert: 23 października 2013 roku do godz. 930 w siedzibie Zamawiającego

Zespół Szkół w Głogowie Młp.

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

36-060 Głogów Młp.

 

Załączniki:

Formularz oferty - załącznik Nr 1do SIWZ

Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 P. z .p. – załącznik Nr 2

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 3

Formularz cenowy załącznik nr 4.1

Wzór umowy załącznik nr 5

Oświadczenie z art. 24 ust.1 pkt.2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 
Więcej artykułów…

facebook biblioteka

Dziennik

for-fb-synergia-logo kopiowanie

 

Programy

eu flag-erasmus vect pos kopiowanie

alardlabio-778x300

 logo szkola z klasa poziome transparent
eduscience


swiss contribution


przechwytywanie

Polecane strony

bip1

 

 um

mgdk

baner zg

 

 

 men

oke

 cke

 kuratorium

 wyszynski

 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj479
mod_vvisit_counterWczoraj825
mod_vvisit_counterTen miesiąc12879
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc12081

Aktualnie: gości 27 połączonych
Twoje IP: 34.238.189.240
 , 
Dzisaj jest: 28 Mar, 2023